pääkuva-desktop_2000x1500_sanasto-v1

Suomi-sisältömarkkinointi-suomi -sanasto

Kokosimme yhteen sisältömarkkinoinnin avainkäsitteet ja selitimme ne selvällä suomen kielellä – ole hyvä!

A/B-testaus on menetelmä, jossa testataan samanaikaisesti pienellä otoksella kahta erilaista sisältöä tai osaa sisällöstä, kuten otsikkoa, ulkoasua tai valokuvaa. A/B-testauksen tulosten perusteella nähdään, kumpaa vaihtoehtoa kannattaa käyttää.

Affiliate-markkinoinnilla eli kumppanuusmarkkinoinnilla 

tarkoitetaan verkkomainonnan muotoa, jossa mainostaja maksaa ainoastaan toteutuneista tavoitteista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilausta verkkokaupasta tai asiakkaan yhteydenottoa. Sisältömarkkinoinnissa esimerkiksi blogit voivat toimia tällaisella CPA-mallilla. Tulospohjaisen mainonnan todentaminen ei ole yksiselitteistä, vaan kriteereistä sovitaan mainostajan ja julkaisijan välillä erikseen.

Affiliate-verkostolla tarkoitetaan yritystä tai toimijaa, joka saattaa yhteen useita kumppanuusmarkkinoinnin periaatteella toimivia sivustoja ja mainostajia.

Ansaittu media viittaa yrityksen tai muun organisaatioon saamaan medianäkyvyyteen, joka on syntynyt ilman maksullista mainontaa. Vaikka medianäkyvyys voikin olla luonteeltaan positiivista, neutraalia tai negatiivista, ansaitulla medialla tarkoitetaan yleensä positiivista tai neutraalia näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

Auditointi on menetelmä, jossa organisaation nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa oleva sisältö arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin pohjalta esitetään suosituksia siitä, mikä nykysisällössä on toimivaa ja mikä vastaavasti edellyttäisi kehittämistä. Varaa meiltä veloitukseton sisältöauditointi tai markkinointisparraus, jossa käymme läpi nykyisiä toimenpiteitäsi ja kanavasi.

Bannerimainonta tarkoittaa mainontaa verkkosivuilla. Erilaisia ja eri kokoisia mainospaikkoja on runsaasti.

Mainospaikoilla on omat nimensä, kuten Paraati, Panoraama ja Pidennetty Suurtaulu, jotka on virallisesti hyväksynyt digitaalisen markkinoinnin kattojärjestö IAB. Bannereissa esiintyvät mainokset voivat olla joko still-kuvia, animoituja kuvia tai ohjelmistotyökaluilla (esim. Java tai Flash) luotuja esityksiä.

Bannerin tarkoituksena on useimmiten ohjata vastaanottaja verkkosivustolle, joka on mainostajan oma laskeutumissivusto (landing page). Bannerimainonta toimii siis yleensä kävijäohjauksena sisältöjen pariin.

Mainostaja maksaa mainoksesta sivustolle joko näyttöpohjaisesti (CPM), klikkipohjaisesti (CPC) tai vastaanottajan toimintaan perustaen (CPA).

Blogi on verkkosivun osio tai verkkosivusto, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä jatkuvasti. Blogit voivat olla yksityishenkilöiden, julkaisijoiden kuten tiedotusvälineiden tai yritysten ylläpitämiä. Blogit pohjautuvat henkilökohtaiseen kerrontatapaan.

Tavanomaisesti blogia pitävää yksityishenkilöä kutsutaan bloggariksi. Tätä nykyä Suomessa osa yksityishenkilöiden blogeista kerää niin suuren määrän kaupallisia yhteistöitä, että he kykenevät elättämään itsensä blogilla. Markkinoinnissa hintaan vaikuttaa olennaisesti yleisön koko eli lukijamäärä. Yritysblogeja pitää useimmiten useampi kuin yksi henkilö. Yritysblogissa pyritään tarjoamaan kohderyhmälle vastaanottajia kiinnostavaa tietoa yrityksen toiminnasta, kuten tuotteista tai palveluista.

Brändikirja on ohjeistus, jossa on määritelty, millä tavoin yritys kertoo toiminnastaan. Brändikirjassa on määritelty brändiä edustavia asioita (mm. missio, visio, arvot, ääni) sekä graafinen ohjeistus (esim. värit, fontti). Brändikirja on tärkeä työkalu sisällöntuottajille, jotta he osaavat tehdä sisältöjä, jotka vastaavat yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja brändiä.

B2B-markkinointi tarkoittaa business-to-business-markkinointia eli yritysten välistä markkinointia.

B2C-markkinointi tarkoittaa yritysten markkinointia kuluttajille.

CPA (cost per action) (toisinaan myös Pay Per Action eli PPA) eli vastaanottajien toimintaan pohjautuvalla mainonnalla tarkoitetaan verkkomainonnassa hinnoittelutapaa, jossa mainostaja maksaa mainoksesta vastaanottajien toiminnan pohjalta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi liidejä, todennettua myyntiä tai tilausmäärää.

CPA-mainonnan todentaminen ei ole yksiselitteistä, vaan tietyistä kriteereistä tekojen todentamisessa (esim. ajanjakso) sovitaan erikseen. CPA-mallilla voivat sisältömarkkinoinnissa toimia esimerkiksi blogit.

CPC (cost per click) eli klikkipohjaisella mainonnalla tarkoitetaan verkkomainonnassa hinnoittelutapaa, jossa mainostaja maksaa mainoksesta kutakin klikkiä kohden.

Klikkihinta on hyvä onnistuneen sisällön mittari. Matala CPC korreloi useimmiten korkeiden lukuaikojen ja kävijämäärien kanssa. Erittäin hyvänä klikkihintana halutussa kohderyhmässä Facebook-mainonnassa voi pitää alle 0,20:tä euroa.

CPM (cost per mille)CPM-mainonnalla tarkoitetaan verkkomainonnassa näyttöpohjaista hinnoittelutapaa, jossa mainostaja maksaa mainoksesta hinnan kutakin tuhatta näyttöä kohden. Facebook-mainonnassa korkea CPM voi viitata siihen, että kyseiselle kohderyhmälle suunnataan jo paljon samanhenkistä mainontaa.

CTR (click through rate) eli klikkiprosentti tarkoittaa lukua, joka kertoo osuuden vastaanottajista, jotka ovat klikanneet itsensä sisällön pariin. Klikkiprosentti vaihtelee myös jakelukanavien perusteella. Sisältömarkkinoinnissa klikkiprosentti on tavanomaisesti korkeampi kuin esimerkiksi bannerimainonnassa. Parhaimmillaan klikkiprosentti voi yltää Facebookin sisällöissä jopa yli 10 prosenttiin. Tavanomaisesti sisältö on kuitenkin onnistunut, jos 2–4 prosenttia mainonnan kohderyhmästä on klikannut juttua ja lukenut sen. Klikkausprosenttia tai klikkihintaa ei voida kuitenkaan yksinään pitää onnistuneen sisällön mittareina.

Duplikaattisisältö tarkoittaa sisältöä, joka esiintyy tismalleen samassa muodossa useammalla kuin yhdellä nettisivustolla. Hakukoneet, kuten Google, suhtautuvat karsastaen duplikaatteihin, joten niitä tulisi välttää. Duplikaattisisältöjen välttämiseksi sisältöjä kannattaa versioida.

Engagement Rate on mittari, jolla mitataan osoitettavasti sisällön kanssa vuorovaikutuksessa olleiden vastaanottajien osuutta. Eri kanavissa engagement rate voi tarkoittaa eri asioita, kuten esimerkiksi videon katsomista loppuun tai lomakkeen täyttämistä.

Hakukonemarkkinointi (SEM). Hakusanamainonta on hakukoneiden tarjoamaa teksti- ja kuvamainontaa. Mainos määräytyy käyttäjän hakusanan ja sijainnin sekä mainostajan päivittäisen ja kuukausittaisen budjetin perusteella. Mainokset esiintyvät linkkeinä tai erillisinä nostoina sivulla. Sisältömarkkinoinnilla voidaan tehostaa hakukonemarkkinointia. Hakusanamainonta on edullisempaa, jos yrityksellä on hakusanamainoksissa olevia avainsanoja myös sisällöissä omilla sivuillaan. Esimerkiksi Google ei anna yritykselle yhtä hyvää näkyvyyttä, jos sisältöä ei ole omilla sivuilla.

Hakukoneoptimointi (SEO). Sisältömarkkinoinnissa voidaan ottaa huomioon hakukoneoptimoinnin näkökulma. Kannattaa esimerkiksi miettiä, mitkä sanat esiintyvät otsikoissa, jotta ne näkyvät hakukoneissa pitkään ja jotta ne tuovat tasaisesti liikennettä. Myös esimerkiksi verkkokaupan tuoteteksteissä voidaan samanaikaisesti huomioida puhuttelevuus sekä sisältöjen löytyminen hakukoneista.

Impressio tarkoittaa mainosnäyttöä. Impressioiden määrällä tarkoitetaan mainosnäyttöjen kokonaismäärää. Esimerkiksi Facebookissa tai muissa sosiaalisen median kanavissa julkaisija ilmoittaa mainostajalle myös impressiot eli kokonaismäärän, jossa sponsoroitu sisältö on näkynyt ihmisille, vaikka laskutustapa pohjautuisi CPC- eli klikkipohjaiseen hinnoitteluun.

Inbound-markkinointi on markkinointitapa, jossa tarkoituksena on herättää kiinnostusta yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sen sijaan, että aggressiivisesti mainostettaisiin tuotteita. Inbound-markkinoinnin päämääränä on, että asiakkaat itse ottaisivat yhteyttä yritykseen ja ilmaisisivat kiinnostuksensa tuotteisiin tai palveluihin.

Julkaisujärjestelmä (Content Management System) tarkoittaa järjestelmää, jolla luodaan ja päivitetään verkkosivuston sisältöä. Osa julkaisujärjestelmistä on suljettuja ja osa avoimeen lähdekoodiin perustuvia, eli ne ovat kenen tahansa vapaasti muokattavissa. Tunnetuimpia julkaisujärjestelmiä ovat WordPress ja Drupal.

Klikkiotsikko on otsikko, joka ei vastaa varsinaista sisältöä, vaan on luotu houkuttelemaan lukijoita aggressiivisesti. Riskinä klikkiotsikoissa on, että yleisö pettyy lukiessaan sisällön, koska se ei vastannut otsikon synnyttämiä odotuksia.

Kohderyhmä tarkoittaa yleisöä, jolle sisältö on suunnattu. Kohderyhmä voi määräytyä vaikkapa kiinnostuksen kohteiden, ammatin, koulutuksen tai asuinpaikan perusteella.

Konsepti on tapa, jolla sisältö kerrotaan. Konseptin avulla työskentely tehostaa sisällön julkaisuprosesseja. Sisältöjä ei tarvitse suunnitella joka kerta uudestaan, koska konseptit tarjoavat valmiit raamit. Sen sijaan huomio voidaan kiinnittää esimerkiksi kiinnostavien näkökulmien hiontaan, uusien näkemysten esille nostamiseen ja haastateltavien valintaan. Tutustu täältä konseptoinnin palveluihimme.

Konversio tarkoittaa tavoitteen onnistumisen suhdelukua. Jos tavoitteena on toteutunut kauppa tai liidi, konversiolla tarkoitetaan kauppojen tai liidien toteutumista suhteessa tavoitettuun yleisöön. Konversiolla arvioidaan sisältömarkkinoinnissa haluttua toimenpidettä, jonka yleisön tai vastaanottajien toivotaan tekevän.

Käyttöikä tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka sisältö säilyy vanhentumattomana. Tietyt sisällöt – kuten ohje- tai opassisällöt – voivat olla ajattomia eli niillä on pitkä käyttöikä.

Laskeutumissivusto eli tuttavallisemmin ländäri on sivu, jolle kävijä ohjataan sisältöjen pariin muualta, kuten bannerista tai uutiskirjeestä. Ländäri voi olla suunniteltu esimerkiksi tiettyä tuotetta, kampanjaa tai kohderyhmää varten.

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa menetelmää, jossa päämääränä on tehostaa ja automatisoida toistuvia markkinoinnin prosesseja. Tärkeimpänä tavoitteena on yleensä myynnin lisääminen, liidien kerääminen sekä potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kiinnostuksen ylläpitäminen.

Automatisointi tehostaa myynnin ja markkinoinnin toimintaa, kun säännöllisesti toistuvia viestejä lähetetään suunnitelmallisesti. Lisäksi asiakkaille lähetettävät viestit voidaan ajoittaa tarkasti ja räätälöidä tarkasti vastaanottajan perusteella.

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään niin B2B- kuin B2C-markkinoinnissakin. Markkinoinnin automaation tulisi tukea yrityksen myyntiä ja se kannattaa tästä johtuen liittää mukaan yrityksen CRM- eli asiakastietojärjestelmään.

Mittarit. Sisältömarkkinoinnin onnistumista mitataan monilla eri mittareilla, jotka riippuvat yrityksen tavoitteista. Sisältömarkkinointi voi olla joko kalleinta markkinointia tai tehokkainta markkinointia. Sen takia mittaaminen on tärkeää: ilman mittaamista toiminta ei kehity.

Tehokkuutta mitataan normaaleilla liiketoiminnan tavoitteiden mittareilla, kuten esimerkiksi brändin tunnettuuden kasvulla, liikevaihdon kasvulla tai palvelujen myynnin kasvulla. Sisällön kiinnostavuus vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteisiin, ja sisällön toimivuutta mitataan eri kanavissa niiden omilla mittareilla: Facebookissa Facebookin mittareilla, omalla sivustolla muun muassa sivustolla vietetyllä ajalla, sisältöjen lukuajalla sekä bounce ratella.

Natiivimainonta tarkoittaa sisältömarkkinointia muussa kuin mainostajan omassa kanavassa. IAB määrittelee natiivimainonnan ”markkinointiviestinnän muodoksi, jossa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omille sisällöille”. Natiivimainonnassa vastaanottajille sisällön yhteydessä tulee olla mainita, että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä mainostajan kanssa. Normaalisti sisällön yhteydessä on teksti ”Mainos” tai ”Kaupallinen yhteistyö”.

Ostajapersoona on erinomainen työkalu kohderyhmien määrittelyssä. Ostajapersoonat edustavat tiettyä segmenttiä yrityksen kohderyhmästä. Sisältömarkkinoinnissa ostajapersoonat ovat tärkeitä, koska ne auttavat sisällöntuottajia ja -tilaajia ymmärtämään laaja-alaisemmin, millaisille henkilöille sisältö on suunnattu.

Postaus on yleistynyt ilmaisu sisältöpäivitykselle, kuten blogikirjoitukselle, statuspäivitykselle tai sosiaalisen median saateviestille. Sosiaalisen median markkinoinnissa otsikolla ja saateviestillä on olennainen merkitys markkinoinnin tehokkuuteen.

Sisältökalenteri on ohjeistus, jossa yrityksen sisällöt on aikataulutettu eri ajankohdille. Sisältökalenteri toimii käytännön työkaluna sisällöntuotannolle johtamiselle, suunnittelulle ja tekemiselle.

Sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jossa brändit luovat mielenkiintoa, merkitystä ja asiakassuhteita tuottamalla ja jakamalla sisältöä, joka liittyy asiakkaan tarpeisiin sekä tuottaa hyötyä asiakkaalle. Sisältömarkkinoinnilla muun muassa rakennetaan brändimielikuvaa, lanseerataan uusia tuotteita, tehdään brändi tutuksi uusille kohderyhmille, vaikutetaan ihmisten mielikuviin yrityksestä, saadaan liidejä sekä muokataan yrityksen mielikuvaa kiinnostavammaksi. Samat lainalaisuudet pätevät B2B- ja B2C-puolella.

Sisältöstrategia tarkoittaa yrityksen tai muun organisaation sisältömarkkinoinnin tai sisällöntuotannon pidemmän aikavälin suunnittelua. Sisältöstrategiassa analysoidaan brändi ja liiketoiminnan tavoitteet. Tämän lisäksi määritellään organisaation tärkeimmät kohderyhmät. Sisältöstrategian tulee myös määritellä teemat eli aihealueet sekä konseptit eli tavat, joilla sisältö kerrotaan.

Sisältöstrategia tehostaa sisältömarkkinointia, koska sisältösuunnitelman pohjalta on olemassa selkeät toimintatavat ja prosessit, joihin sisältöjen tekeminen pohjautuu. Näin ollen sisältöjä tuottaessa ei tarvitse aina erikseen miettiä toimintatapaa erikseen. Sisältöstrategiassa määritellään myös julkaisukanavia, mutta sisältöjen tekemistä ei tule sitoa yhteen julkaisukanavaan.

Sisältösuunnitelma on pidemmän aikavälin suunnitelma, joka tehdään sisältöstrategian pohjalta tietylle ajanjaksolle. Sisältösuunnitelmassa on määritelty toimenpiteitä, joita kannattaa eri vaiheissa tehdä.

Sosiaalinen media tarkoittaa yhteisöllistä verkkopalvelua, jossa kaikki käyttäjät voivat luoda sekä vastaanottajaa viestejä.Tunnetuimpia sosiaalisen median palveluja ovat Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ja LinkedIn.

Teema eli aihealue tarkoittaa asiakokonaisuutta, josta sisältömarkkinoinnin tekijä ammentaa aiheet ja ideat. Yrityksen tai muun organisaation on mahdotonta kertoa kaikista maailman asioista, joten on tärkeää, että yritys on tarkkaan miettinyt, mistä teemoista se haluaa kertoa kohderyhmilleen. Teeman avulla ajattelu kääntyy organisaation sisältä kohderyhmien maailmaan: tarpeisiin, hyötyihin ja kiinnostuksenkohteisiin.

Testimoniaali on referenssi, jossa nykyinen tai aiempi asiakas kertoo kokemuksistaan yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Yleensä yritykset julkaisevat testimoniaaleja päämääränään oman myynnin lisääminen.

B2B-markkinointi tarkoittaa business-to-business-markkinointia eli yritysten välistä markkinointia.

TNS Metrix on Kantar TNS:n ylläpitämä tilasto, jossa seurataan erilaisten verkkosivustojen – kuten digitaalisten medioiden – tavoittavuutta. Vertailussa mukana oleminen maksaa, mistä johtuen kaikki suurimmatkaan sivustot eivät ole TNS Metrixin vertailussa mukana.

Tägi (tag) on avainsanaluokitus, joka auttaa sisältöjen luokittelussa ja löytämisessä. Avainsanoitus on tärkeää myös hakusanaoptimoinnissa.

Uutiskirje tarkoittaa tilaajille sähköpostitse lähetettävää julkaisua, jossa kerrotaan usein ajankohtaisista asioista. Yritysten uutiskirjeissä on usein markkinoinnillinen näkökulma, jolloin sisältö koostuu yrityksen liiketoimintaan liittyvistä aiheista. Uutiskirjeiden lähettäminen voidaan tänä päivänä linkittää markkinoinnin automaatioon, jolloin eri kohderyhmille lähetetään räätälöityjä viestejä haluttuina ajankohtina.

Versiointi tarkoittaa olemassa olevan sisällön muokkaamista niin, että se sopii tarkoitettuun julkaisukanavaan. Samasta sisällöstä voidaan versioida hieman erilaiset esimerkiksi printtiin ja digitaalisiin kanaviin. Versioimalla vanhojakin sisältöjä voidaan ajankohtaistaa ja ottaa uuteen käyttöön.

Viikkokävijä on mittari, jota useimmiten käytetään kuvaamaan nettisivuston, kuten esimerkiksi digitaalisen median kokoluokkaa. Uniikeilla viikkokävijöillä tarkoitetaan sitä määrää eri ihmisiä, jotka ovat käyneet kyseisellä sivustolla yhden viikon aikana. Kantar TNS:n ylläpitämä TNS Metrix on yleisesti tunnustettu verkkosivustojen vertailutaulukko. TNS Metrixissä päällekkäisyyttä – eli saman ihmisen desktop- ja mobiilikäyttöä – pyritään huomioimaan korjauskertoimien avulla. Eri selaimet eivät suoraan siis tarkoita eri ihmisiä.

Whitepaper on laajempi sisältökokonaisuus, johon on koottu asiantuntijasisältöä tietystä aihealueesta. Whitepaperit julkaistaan useimmiten pdf-muodossa digitaalisesti. Tavanomaisesti whitepaperien pituus on kymmenkunta sivua, mutta harvoin enemmän kuin useita kymmeniä sivuja. Monilla yrityksillä whitepaperien lataaminen edellyttää yhteystietojen jättämistä ja whitepapereitä käytetään B2B-yrityksissä usein myös liidien keräämiseen.