Tietosuojaseloste

Era Content Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1) Yleistä

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Era Content Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

2) Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Era Content Oy

Y-tunnus 2633517-5

Postiosoite: Kornetintie 6 C, 00380 Helsinki

3) Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Eero Anhava

Postiosoite: Kornetintie 6 C, 00380 Helsinki

Sähköposti: eero.anhava (at) eracontent.com

4) Rekisterin nimi

Era Content Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

5) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

 • palvelun toteuttaminen,

 • asiakastapahtumien varmentaminen,

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

 • markkinointi,

 • analysointi ja tilastointi,

 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

6) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri on Era Content Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri, jonne kerätään asiakkaiden ja sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot ja arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,

 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä

 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7) Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8) Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan 10 vuoden sisällä rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

9) Henkilötietojen lähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

10) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11) Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Era Contentin tietosuojalauseke