”Laatukulttuurin kehittäminen vaatii ihmisten pään sisälle menemistä”

Atrian Suomen laatujohtaja Seija Pihlajaviita on luotsannut yhtiön laatutiimiä jo vuosien ajan. Silti hänkin on oppinut valtavasti uutta – ja päässyt jopa yllättymään – kun Atrialla lähdettiin nostamaan laatua aivan uudelle tasolle koko henkilöstön voimin. Siinä missä ennen seurattiin pääasiassa tuotannon laatua, kehitetään nyt joukolla koko 3 000 työntekijän yhteisön työkulttuuria.

Oppi 1: Myönnä haasteet – ja lähde rohkeasti muutosmatkalle

Kun lähdimme toteuttamaan Laadun ykkönen -ohjelmaa, meillä oli selätettävänämme kaksi haastetta. Ensinnäkin meiltä puuttuivat yhtenäiset, koko Atriaa koskevat laatutavoitteet. Jokaisella toiminnolla oli kyllä omat tavoitteensa ja jokainen pyrki niihin tahollaan. Toiseksi olimme jo pitkään keränneet laadun johtamisen tueksi paljon tietoa, jota emme kuitenkaan hyödyntäneet täysimääräisesti. Puhuimme kyllä laadusta, mutta useimmiten keskustelu pyöri pelkästään tuotannon laadun ympärillä.

Koska osastojen välillä ei käyty riittävästi keskustelua laatuasioista, päätimme, että nyt nousisimme pois poteroista. Aloitimme päätavoitteiden määrittelyn johto- ja päällikkövoimin, myöhemmin seitsemään työryhmään tuli mukaan muitakin työntekijöitä. Alkuvaiheessa työskentelimme noin 80 hengen porukalla.

Kolmessa vuodessa loimme Atrian laatujohtamiselle toimintamallin, jota toki kehitämme edelleen. Nyt meillä on strategiasta lähtevät tavoitetasot ja mittarit, jotka koskevat kaikkia toimintoja alkutuotannosta kuluttajalle saakka – perhetiloilta pöytään.

Koko prosessi on ollut paljon hedelmällisempi kuin osasimme kuvitella. Teimme enemmän ja saimme enemmän. Vaikka olemme jo pitkällä, haluaisin kuitenkin ajatella, että olemme vasta alussa. Maalia ei näissä hommissa ole.

Oppi 2: Älä pelästy, jos päämäärään pääseminen tuntuu vaikealta

Johtomme ja esihenkilöt oli helppo saada motivoitumaan tähän työhön, koska meillä kaikki pitävät laatua tärkeänä. Mutta se ei tarkoita, että hanke olisi ollut yksinkertainen! En itsekään ymmärtänyt, että laadun määrittelystä kehkeytyy näin monisyinen prosessi, johon vaikuttavat niin monet asiat. Meille oli nimittäin äärimmäisen tärkeää hahmottaa, miten laatuketjussa asiat vaikuttavat toisiinsa eli ovat toistensa syitä ja seurauksia.

Keskusteluja on käyty rohkeasti ja innostuneesti. Yllättävätkin kysymykset ja vastaukset ovat olleet tärkeitä, koska haluamme todella kehittää toimintaamme.

Oppi 3: Usko monimuotoisen ajattelun voimaan

Laatukulttuurin kehittäminen vaatii ihmisten pään sisälle menemistä. Jos keskusteluissa ei pyritä eikä haluta tunnistaa pinnan alla olevia asioita, muutokset jäävät näennäisiksi. Keskustelua pitää siis osata käydä sekä tieto- että tunnetasolla.

Olemme oppineet tämän prosessin aikana paljon. Meillä esimerkiksi oli aluksi laatukulttuuri- ja viestintäryhmä erillään, mutta aika nopeasti tajusimme, että HR:n, viestinnän ja laatuasiantuntijoiden kannattaa lyödä hynttyyt yhteen. Monimuotoinen osaaminen ja virkistävän erilaiset näkökulmat veivät työskentelymme aivan uudelle tasolle.

Oppi 4: Luota siihen, että yrityksessäsi on ajattelua, josta et tiedä

Laatukulttuuri-ryhmässä pohdimme, että Laadun ykkönen -ohjelma vaatii henkilöstön laajempaa osallistamista. Halusimme tietää, mitä ihmiset todella ajattelevat ja miten he laadun omassa työssään kokevat.

Kun etsimme kumppania sisäiseen viestintään laatukulttuurin edistämiseksi, Era Content erottautui tuomalla jo tarjouksessaan vahvasti esille sekä ihmisen että prosessin. Olimme ajatelleet, että ensisijaisesti viestimme työntekijöille laadun tärkeydestä, mutta jo suunnitteluvaiheessa päätimme ottaa työntekijät mukaan ihan uudella tasolla, konkreettisen osallistumisen kautta. Loimme Laatulähettiläs-ohjelman, johon kaikki yli 3 000 Atria Suomen työntekijää saivat hakea. Nyt 30 Laatulähettilästämme ovat työskennelleet jo vuoden ajan Eran fasilitoimissa työpajoissa ja luoneet yhdessä aivan uudenlaista työkulttuuria.

Oppi 5: Risteytä yrityksesi erilaisia todellisuuksia

Olen ollut Laatulähettilästapaamisissa aivot ja sydän sykkyrällä, kun olen tajunnut, miten esimerkiksi tuotannon työntekijöiden syvällinen ja ammattitaitoinen ajattelu on noussut esille. Työpajoissa Laatulähettiläät ovat ehdotuksillaan uudistaneet työkulttuuriamme. Kun palkka-asiantuntija, juristi ja tuotannon työntekijä esittelevät ryhmätyönsä tuloksia, tulee tunne, että me todella olemme uudistamassa Atrian keskustelukulttuuria. Ihmiset oppivat toisiltaan. 

Laatutyöpajoissa on tehty vahvaa analyysia siitä, miten asiat voitaisiin tehdä vieläkin paremmin. Laatulähettiläät ovat tehneet kaikille yhteiset Laadun pelisäännöt, laatineet henkilöstölle uusia näkökulmia avaavan laatukyselyn, luoneet rajoja rikkovia toimintamalleja sekä toteuttaneet Eran ja laadun ohjausryhmämme kanssa aivan uudenlaista viestintää, jossa äänessä ovat työntekijät.

Laatulähettiläät ovat korostaneet, että hyvä työilmapiiri on laadun paras kivijalka, kun taas tietämättömyys, välinpitämättömyys ja ylimielisyys ovat laadun pahimpia esteitä. Laadun pelisäännöissä lähdetäänkin ihan perusasioista. Kun ihminen arvostaa itseään ja työkavereitaan, on laadun tekeminen luontevaa. Jos ihmisellä on hyvä olla töissä, välinpitämättömyys vähenee.

Oppi 6: Puhu niin kuin ihminen ihmiselle

Toimitusjohtajamme Mika Ala-Fossi on ollut lempeän rohkaisevalla tyylillään Laadun ykkösen vahva keulakuva. Hän on heittäytynyt mukaan koko persoonallaan ja kertonut asioista omien kokemustensa kautta. Mika puhuu aina niin, että ihmiset pysyvät mukana.

Kun starttasimme Laadun ykköstä, Mika sanoi minulle, että tehdään kaikki positiivisella mielellä eikä liian ryppyotsaisesti. Kieli onkin noussut Laatulähettiläiden tapaamisissa vahvasti esiin. Työntekijät ovat kokeneet, että meillä on puhuttu monista mittareista kielellä, jonka yhteyttä omaan työhön on vaikea ymmärtää. Työntekijät haluavat ymmärtää, miksi jokin laatumittari on olemassa ja miten siihen voi itse vaikuttaa – eivät pelkästään kuulla, mihin suuntaan mittari milloinkin osoittaa.

Oppi 7: Varmista, että tulokset näkyvät arjessa

Aloitimme Laadun ykkösen projektina, mutta alusta asti päämäärämme oli saada tämä työ osaksi arkeamme. Jo alkuvaiheessa huomasimme, että olemme tekemässä odotettua syvällisempää muutosta.

Työ jatkuu. Juuri nyt odotan innostuksella laatuorganisaationi ja Laatulähettiläiden yhteistä työpajaa, jossa työstämme laadun mittareita entistä ymmärrettävämpään muotoon. Nämä tulokset tulevat näkymään jokaisen atrialaisen työn arjessa!

SEIJA PIHLAJAVIITA
  • Atria Suomen laatujohtaja
  • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, pääaineena mikrobiologia
  • Työskennellyt muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitossa, elintarvikealan yrityksissä, Kauhajoen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa, opettajana ja tutkijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sekä omassa taloushallinnon ja laadun palveluja tarjoavassa yrityksessä.
  • Johtanut Atrialla yli kymmenen vuotta lähes neljänkymmenen hengen laatuorganisaatiota, jossa työskentelee bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä, restonomeja, tradenomeja, laborantteja sekä biotekniikan ja eläinlääketieteen tohtoreita.
  • Tekee paljon työtä yhteistyötä Elintarviketeollisuusliiton sekä Ruokaviraston, Maa- ja metsätalousministeriön ja korkeakoulujen kanssa.
  • Rentoutuu mökillä, metsässä ja puutarhassa sekä hyvän ruoan parissa.